Służba prewencyjna szczecińskiej Policji realizuje działania ukierunkowane pod kątem ujawniania i przeciwdziałania zjawiskom przestępczości i demoralizacji nieletnich, które mają na celu ograniczanie negatywnych skutków. Najbardziej dokuczliwe oraz irytujące z punktu widzenia obywatela są drobne wybryki i zdarzenia, które z jednej strony potrafią zakłócić poczucie ładu i porządku w lokalnej społeczności, a z drugiej mogą być wyraźnym symptomem rodzącej się demoralizacji nieletnich sprawców.

W tym tygodniu policjanci z Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie przeprowadzili na terenie całego miasta działania prewencyjne „Nielat”. W ocenie wychowawców i pedagogów szkolnych znaczna liczba małoletnich ma problemy z powrotem z nauki zdalnej na naukę stacjonarną w szkołach. Pandemia u znacznej grupy małoletnich osób doprowadziła do postaw alienacyjnych, polegających między innymi na nie uczęszczaniu do szkół.

Nawet sporadyczne opuszczanie zajęć lekcyjnych nierzadko wiąże się z zażywaniem przez osoby nieletnie alkoholu i narkotyków. Wagary nie tylko powodują znaczne zaniedbania szkolne, ale przede wszystkim często stają się pierwszym etapem ucieczek z domu i przestępczości nieletnich. Zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich wagarowanie jest przejawem demoralizacji, co wiąże się ze skierowaniem sprawy do Sądu Rodzinnego.
Z informacji Policji wynika również, że młodzież coraz częściej sięga po alkohol. Często sprzedawcy nie respektują obowiązujących w tym zakresie przepisów i sprzedają go nieletnim. Zdarza się również, że nie przestrzegają pozostałych zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W trakcie działań policjanci reagowali na każdą sytuację mogącą naruszyć dobro małoletniego. Kontroli poddano miejsca w których młodzież najczęściej przebywa tj. placówki handlowe, parki i skwery oraz znane lokalne miejsca dystrybucji substancji psychoaktywnych i miejsc gromadzenia się osób. Mundurowi sprawdzili także miejsca sprzedaży i spożywania alkoholu, przede wszystkim w zakresie przestrzegania przepisów o zakazie sprzedaży i podawania alkoholu nieletnim i jego spożywania w miejscach publicznych.

asp.szt. Paweł Krahel/ZKS KMP