Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

W dniu 24 czerwca 2019 roku w ramach realizowanego projektu „#Logistyka Policji – najlepsze praktyki /#Polizeilogistik – best practices” podejmowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie wraz z Prezydium Policji landu Brandenburgia, na podstawie Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, celem „Europejskiej Współpracy Terytorialnej” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odbyła się wizyta studyjna funkcjonariuszy Policji niemieckiej.

Spotkanie dotyczyło wymiany doświadczeń pomiędzy zachodniopomorską i brandenburską Policją w obszarze działalności Policji wodnej, w którym uczestniczyli specjaliści z zakresu wykonywania zadań i pełnienia służby na wodach i terenach przywodnych z Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie, Referatu Prewencji na wodach i terenach przywodnych Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie, Ogniwa patrolowo – interwencyjnego KPP w Gryfinie oraz przedstawiciele policji wodnej Prezydium Policji Brandenburgia i Brandenburgia Wschód.

Specyfikę wykonywanych przez wodniaków zadań, obowiązujące przepisy na wodzie, sprzęt wodny jakim dysponuje zachodniopomorska Policja, a także realizowane przedsięwzięcia profilaktyczno – edukacyjne z merytorycznego zakresu przedstawił nadkom. Bogusław Kuźmiński z Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie.

Następnie Kierownik Referatu Prewencji na wodach i terenach przywodnych Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie nadkom. Marcin Kłosiński przeprowadził praktyczny transfer wiedzy i zaprezentował pracę Policji wodnej bezpośrednio na wodzie.

Efektem, wypracowanych i omówionych w ramach wizyty przedsięwzięć, jest planowana realizacja wspólnych patroli polskiej i niemieckiej Policji wodnej na terenie powiatu szczecińskiego i gryfińskiego.

Takie spotkania nie tylko zintensyfikują współpracę, ale również umożliwią wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń w zakresie propagowania właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie przypadków utonięć

W ramach projektu zaplanowano 5 wizyt studyjnych w grupach 4-5 osobowych na jednodniową hospitację, trwającą 8 godzin, na których będą podejmowane praktyki wymiany doświadczeń z poszczególnych obszarów działalności Policji, prewencyjnego, kryminalnego i logistycznego. Wspólne działania pozwolą na wypracowanie transgranicznej współpracy oraz stworzą przestrzeń dla kolejnych projektów dotyczących międzynarodowych procedur interakcji służb, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie Euroregionu Pomerania.
 

post. A. Iwaniewicz