Informujemy o bezpłatnej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Punkty Lokalne Stowarzyszenia SOS dla Rodziny ze środków Funduszu Sprawiedliwości w latach 2022-2025.

Dla kogo:


Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa, w tym przemocy w rodzinie, nie alimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do zasady pomocy nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona także jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa minęło 5 lat – szczególnie jeżeli następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego)


Świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.


Pomoc jest świadczona wszystkim mieszkańcom woj. zachodniopomorskiego. W uzasadnionych przypadkach udzielana jest też pomoc pokrzywdzonym z całego kraju, a także za granicą.


Jaki cel:


Pomoc świadczona ze strony Ośrodka ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz inne. Ośrodek podejmuje współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną i innymi instytucjami.


Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryterium dochodowe.


Pomoc jaką świadczy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym:


- Psychologiczna (interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne) dla dzieci i dorosłych


- Psychoterapeutyczna dla dzieci i dorosłych


- Konsultacje z psychiatrą


- Prawna (adwokat, komornik, radca prawny)


- Mediacje


Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej


- Schronienie z zasobów Ośrodka (w Szczecinie i w Policach)


Materialna w zakresie mi.n. finansowania kosztów tłumaczenia, leczenia, edukacji, szkoleń, przejazdów, zorganizowanego wyjazdu małoletniego, dofinansowanie do czynszu, bony żywnościowe oraz bony na zakup odzieży i środków czystości i higieny osobistej


Pomoc jaką świadczy dla świadków przestępstw i osób im najbliższym:


- pomoc psychologiczna


- organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej


wejdź na stronę Stowarzyszenia SOS dla Rodziny http://www.sos.home.pl