Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Straż Miejska przypomina o zbliżającej się obowiązkowej deratyzacji. Mimo trwającej epidemii wzwiązku z Covid-19 należy pamiętać o terminie od 15 do 30 kwietnia na przeprowadzenie zabiegów deratyzacyjnych i umożliwić firmom wykonującym te usługi wejście do pomieszczeń typu piwnice, korytarze i innych miejsc, gdzie będą wykładane preparaty przeciwko gryzoniom. Obecnie w ramach posiadanych uprawnień strażnicy z czterech oddziałów Straży Miejskiej Szczecin (Śródmieście, Zachód, Północ i Prawobrzeże) kierują pisma do:

-właścicieli

-współwłaścicieli

-użytkowników wieczystych

-jednostek organizacyjnych

-osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

- innych podmiotów władających nieruchomością

z prośbą o informację w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków dotyczących przeprowadzania deratyzacji w wyznaczonych terminach.

Następnie będą wysyłane prośby o potwierdzenie faktu przeprowadzenia deratyzacji i okazanie rachunków za zakup środków deratyzacyjnych, bądź przedłożenia umowy z firmą specjalistyczną świadczącą usługi w tym zakresie.

Podstawa prawna

-Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin w związku z ustawą z 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art.4 ust.2 pkt 8

- Uchwała Nr VI/81/15 rady Miasta Szczecin w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin w związku z art.4 ust.2 pkt 8 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

„§ 13 Deratyzację przeprowadza się corocznie na całym obszarze Miasta Szczecin w następujących terminach:

Od 15 do 30 kwietnia

Od 15 do 30 września